​دستگاه الکتروریسی آزمایشگاهی 4 نازله 3 طرفه

دستگاه الکتروریسی سه جهته تنها توسط شرکت نانوآزما تولید شده است و هدف ایجاد قابلیت های وسیع در زمینه های تحقیقاتی است. این دستگاه درخور بسیاری از رشته های دانشگاهی است و به شدت امکان تولید مقاله را فرآهم می کند.دریافت کاتالوگ این محصول

دانلود