​دستگاه الکتروریسی آزمایشگاهی 2 نازله

با توجه به درخواست برخی مرکز تغییراتی در طراحی سیستم تزریق دستگاه الکتروریسی یک طرفه ایجاد شد. یعنی دستگاه الکتروریسی مجهز به دو سیستم تزریق مستقل در کنار یکدیگر شده است. شرکت فن آوران تجهیزات نانوآزما اقدام به استفاده از نوعی الکتروموتور خاص در طراحی پمپ های ریسندگی کرده است که علاوه بر افزایش دقت تزریق منجر به تزریق همزمان دو نوع پلیمر بطور مستقل در فضایی نزدیک به هم می شود. از این رو این دستگاه قادر است بطور هم زمان دو نوع پلیمر مختلف را الکتروریسی کند و انواع داربست های نانوالیافی ترکیبی تولید کرد. مزیت ویژه این دستگاه این است که در کاربردهایی نظیر تولید نانوالیاف دو جزئی، نانوالیاف توخالی، کپسوله سازی نانومواد و بارگذاری دارو به راحتی قابل استفاده است. در مراکز تحقیقاتی که برروی مهندسی بافت و تحقیقات دارویی کار می کنند این دستگاه نسبت به سیستم های الکتروریسی معمولی ترجیح داده می شود.

جدول مقایسه انواع مدل های آزمایشگاهیدریافت کاتالوگ این مدل دستگاه الکتروریسیدانلود
دانلود