خوشبختانه فرآیند الکتروریسی و تولید نانوالیاف در ایران مورد توجه ویژه ای قرار گرفته است.امروزه علاوه بر تولید انواع دستگاه های آزمایشگاهی تک نازله و چند نازله انواع دستگاه های پایلوت و صنعتی در ایران تولید می گردد که توجه به نوع مکانیزم ریسندگی در چنین دستگاه هایی بسیار حائز اهمیت است.
اگرچه دانش الکتروریسی و تولید نانوالیاف جدید است اما این فرآیند به دلیل کاربرد فرآوران در انواع حوزه های صنعتی کاملاً شناخته شده است. گروه های زیادی برروی مکانیسم های تولید با این روش فعال هستند و دائم مکانیسم های جدید عرضه می گردد. نتیجه می توان گرفت که اگرچه انتخاب نوع مکانیسم ریسندگی برای کاربرد صنعتی و سرعت تولید بسیار مهم است اما خط تولید نیاز به انواع فرآیند های تکمیلی و غیره دارد تا محصول نهایی قابلیت استفاده در صنعت را دارا باشد. امروزه خط تولید نانوالیاف به روش الکتروریسی تنها ریسندگی نانوالیاف نیست.