استفاده از نانوالیاف در تولید فیلتر جاذب یون های سنگین

فلزات سنگين يكي از مهمترين مشكلات بيولوژيكي در سيستمهاي آبزي محسوب مي‌شوند. جذب و فيلتراسيون عمومي ترين روش حذف اين آلودگيها محسوب مي‌شوند. مزيت لايههاي نانوالياف اين است كه جذب سطحي و فيلتراسيون را همزمان با هم مي‌توان انجام داد.لايههاي الكتروريسي شد راه حل جذابي جهت جذب يونهاي فلزي سنگين از آب پيش رو مي‌گذارد. كارايي جذب يونهاي فلزي سنگين بوسيله نانوالياف حاصل از الكتروريسي ابریشم تركيب با

فلزات سنگين يكي از مهمترين مشكلات بيولوژيكي در سيستمهاي آبزي محسوب مي‌شوند. جذب و فيلتراسيون عمومي ترين روش حذف اين آلودگيها محسوب مي‌شوند. مزيت لايههاي نانوالياف اين است كه جذب سطحي و فيلتراسيون را همزمان با هم مي‌توان انجام داد.لايههاي الكتروريسي شد راه حل جذابي جهت جذب يونهاي فلزي سنگين از آب پيش رو مي‌گذارد. كارايي جذب يونهاي فلزي سنگين بوسيله نانوالياف حاصل از الكتروريسي ابریشم تركيب با wool keratose mg g−1  2/88- 1/65 تعيين شد در حالي كه اين مقدار براي نوع تجاري wool silver mg g−1  0/71 و براي كاغذ صافي mg g−1 0/23 تعيين شده است. علت اين اختلاف به سطح تماس بالاي نانوالياف مربوط مي‌شود. علاوه براي در تحقيقات صورت گرفته مشخص شده است كه اشباع كردن نانوالياف الكتروريسي شده با نانوذرات بوميت (هيدروكسيد آلومينيوم) كارايي حذف كادميوم(II) را به ميزان mg g−1  0/20 در آب دارا مي‌باشد. بنابراين جهت افزايش جذب يون فلزات سنگين پارامترهاي زير مهم مي‌باشد:
    بهينه كردن ميزان نانوذرات اشباع كننده نانوالياف
    نوع پليمر
    ساختار لايه شامل قطر نانوالياف، تخلخل و ...

با دستگاه های جدید شرکت نانو آزما با کاربری الکتروریسی/ الکترواسپری محصولات جدید نانومقیاس را راحت طراحی کنید.