استفاده از نانوالیاف در تقطیر غشایی

در زمينه زيست مهندسي پتانسيلهاي كاربردي بالايي براي غشاءهاي نانواليافي وجود دارد. تخليص زيست ملكولها از قبيل پروتئينها يكي از مهمترين مراحل در بسياري از فرآيندهاي زيست مهندسي مي‌باشد. براي مثال، تخليص آنتي بادي يك مرحله بحراني مهم آمادي سازي زيست داروها (biopharmaceuticals) و در كاربردهاي ايمن تشخيصي (immunodiagnostics) و ايمن درماني (immunotheraphy) مي‌باشد. تخليص پروتئينها طي چند تكنيك انجام مي‌شود از قبيل ك

در زمينه زيست مهندسي پتانسيلهاي كاربردي بالايي براي غشاءهاي نانواليافي وجود دارد. تخليص زيست ملكولها از قبيل پروتئينها يكي از مهمترين مراحل در بسياري از فرآيندهاي زيست مهندسي مي‌باشد. براي مثال، تخليص آنتي بادي يك مرحله بحراني مهم آمادي سازي زيست داروها (biopharmaceuticals) و در كاربردهاي ايمن تشخيصي (immunodiagnostics) و ايمن درماني (immunotheraphy) مي‌باشد. تخليص پروتئينها طي چند تكنيك انجام مي‌شود از قبيل كروماتوگرافي تبادل يوني، فيلتراسيون ژلي، فرافيلتراسيون، كروماتوگرافي جذبي (affinity chromatography)، كروماتوگرافي فاز معكوس تفكيك بالا و كروماتوگرافي برهم كنش آبگريز. ساير روشها از قبيل كروماتوگرافي جذبي و غشاءهاي جذبي ويژه ابزارهاي مناسبي جهت تخليص پروتئينها مي‌باشند. غشاءهاي جذبي معمولاً شامل غشاءهاي ميكروفيلتراسيوني مي‌باشند كه ليگاندهاي جذب انتخابي ويژه اي به آنها متصل شده است. علاوه بر مكانيسم غربالي سيستمهاي غشائي، غشاءهاي جذبي پروتئينها را برروي مكانهاي جذب سطحي ناشي از ليگاندهاي فيكس شده به دام مي‌اندازند. غشاءهاي ميكروفيلتراسيون كه عموماً بوسيله فاز دگرگون (phase-inversion) يا به روش spunbonded  تهيه مي‌شوند تخلخل كمي داشته كه اين امر مساحت سطح قابل دسترس ليگاندها و در نتيجه سايتهاي جذب پروتئين را كاهش مي‌دهد. علاوه بر اين تخلخل پايين به معناي افت فشار بالاتر حين عمليات مي‌باشد    . غشاءهاي نانواليافي با مساحت سطح بسيار بالا كارايي و پتانسيل غشاءهاي جذبي را جهت تخليص زيست ملكولها افزايش داده و ابعاد منافذ آنها جهت غشاءهاي ميكروفيلتراسيون مناسب مي‌باشد. گزارشات ارائه شده برروي غشاءهاي جذبي نانواليافي مبين ظرفيت جذب پروتئينها به ميزان دو برابر غشاءهاي جذبي تجاري مي‌باشد.

با دستگاه های جدید شرکت نانو آزما با کاربری الکتروریسی/ الکترواسپری محصولات جدید نانومقیاس را راحت طراحی کنید.