استفاده از نانوالیاف در تولید فیلتر آب جاذب مواد آلی

حضور مواد آلي در آب باعث به مخاطره افتادن سلامتي شده و بايد از آب آشاميدني حذف گردند. نانوالياف عامل دار شده جهت حذف مواد عالي از آب بسيار اميدوار كننده هستند. بعنوان مثال نانوالياف PMMA عامل دار شده بوسيله فنيل كربوميلات (phenylcarbomylated) و ß- سيكلودكسترين (ß-cyclodextrins) با عث جذب مناسب فنل فتالئين به عنوان مدل ماده شيميايي گرديد. علاوه بر نانوالياف عاملي پليمري مي‌توان از نانوالياف TiO2 نيز جهت حذف مواد آ

حضور مواد آلي در آب باعث به مخاطره افتادن سلامتي شده و بايد از آب آشاميدني حذف گردند. نانوالياف عامل دار شده جهت حذف مواد عالي از آب بسيار اميدوار كننده هستند. بعنوان مثال نانوالياف PMMA عامل دار شده بوسيله فنيل كربوميلات (phenylcarbomylated) و  ß- سيكلودكسترين (ß-cyclodextrins) با عث جذب مناسب فنل فتالئين به عنوان مدل ماده شيميايي گرديد. علاوه بر نانوالياف عاملي پليمري مي‌توان از نانوالياف TiO2 نيز جهت حذف مواد آلي منجمله گرد لاشبرگ humic acids بهره جست. مزيت استفاده از دي اكسيد تيتانيوم اين است كه لايه آن علاوه بر فيلتر كردن به عنوان ماده فتوكاتاليست نيز عمل مي‌كند. نتايج نشان داده است كه لايه دي اكسيد تيتانيوم وقتي به عنوان فتوكاتاليست عمل مي‌كند كارايي 100 درصد در حذف گرد لاشبرگ دارد. روغن يكي ديگر از مواد آلي مي‌باشد كه به دليل تخليههاي صنعتي در آب يافت مي‌شود لايههاي نانواليافي را مي‌توان به راحتي جهت زدايش آنها بكار گرفت. پروتئينها از ديگر موادي هستند كه در آب و بويژه در پسابها به وفور يافت مي‌شوند تحقيقات نشان داده است كه نانوالياف پلي سولفون عامل دار شده با گروههاي كربوكسيل كارايي µg mg−1 17 آلبومين سرم گاوي را به عنوان مدل پروتئين دارا مي‌باشند.

فلزات سنگين يكي از مهمترين مشكلات بيولوژيكي در سيستمهاي آبزي محسوب مي‌شوند. جذب و فيلتراسيون عمومي ترين روش حذف اين آلودگيها محسوب مي‌شوند. مزيت لايههاي نانوالياف اين است كه جذب سطحي و فيلتراسيون را همزمان با هم مي‌توان انجام داد.لايههاي الكتروريسي شد راه حل جذابي جهت جذب يونهاي فلزي سنگين از آب پيش رو مي‌گذارد. كارايي جذب يونهاي فلزي سنگين بوسيله نانوالياف حاصل از الكتروريسي ابریشم تركيب با wool keratose mg g−1  2/88- 1/65 تعيين شد در حالي كه اين مقدار براي نوع تجاري wool silver mg g−1  0/71 و براي كاغذ صافي mg g−1 0/23 تعيين شده است. علت اين اختلاف به سطح تماس بالاي نانوالياف مربوط مي‌شود. علاوه براي در تحقيقات صورت گرفته مشخص شده است كه اشباع كردن نانوالياف الكتروريسي شده با نانوذرات بوميت (هيدروكسيد آلومينيوم) كارايي حذف كادميوم(II) را به ميزان mg g−1  0/20 در آب دارا مي‌باشد. بنابراين جهت افزايش جذب يون فلزات سنگين پارامترهاي زير مهم مي‌باشد:
    بهينه كردن ميزان نانوذرات اشباع كننده نانوالياف
    نوع پليمر
    ساختار لايه شامل قطر نانوالياف، تخلخل و ...
 

با دستگاه های جدید شرکت نانو آزما با کاربری الکتروریسی/ الکترواسپری محصولات جدید نانومقیاس را راحت طراحی کنید.