الکتروریسی و تولید کاتالیست ها

در شيمي و بيولوژي حامل كاتاليست جهت حفظ فعاليت زياد آن، افزايش پايداري، افزايش عمر كاتاليست و تسهيل واكنش مورد استفاده قرار مي‌گيرد.مواد با منافذ داخلي و سطح مخصوص بالا كه نفوذ پذيري بالايي جهت واكنش گرها دارند به عنوان حامل كاتاليست مورد استفاده قرار مي‌گيرند. استفاده از لايه نانوالياف الكتروريسي شده به عنوان حامل كاتاليست به دليل ايجاد مساحت سطح بالاي قابل دسترسي تعداد مكانهاي واكنشي زيادي را فراهم كرده و قابلي

ستفاده از نانوالیاف در تولید جاذب های صوت

تحقيقات صورت گرفته برروي لايههاي نانواليافي خواص جذب صوتي مناسبي را در آنها نشان داده است. در صورت استفاده از نانوالياف بجاي مواد مرسوم در جذب صوت وزن به يك سوم تقليل پيدا مي‌كند. بررسيهاي صورت گرفته نشان داده است كه لايه نانوالياف قادر به جذب صوت با محدوده فركانسهاي مختلف بويژه فركانسهاي صوتي زير Hz1000 مي‌باشد. از اين تكنولوژي مي‌توان در بسياري از زمينهها جهت جلوگيري از آلودگيهاي صوتي استفاده كرد. از اين ت

تولید سل های خورشیدی ترکیبی با نانوالیاف

مواد ترکيبي ار قبيل کامپوزيتهاي پليمري- غير آلي يا کپسوله کردن مواد عاملي کارايي بيشتري را در ابزارهاي الکترونيکي و انرژي نشان مي‌دهند. کامپوزيت‌هاي پليمري- نانوذرات اکسيد فلزي وظايف مهمي را در سلهاي فتوولتيک بازي مي‌کنند. اخيراً کامپوزيتهاي ترکيبي آلي- غير آلي بصورت نانوساختارهاي تک بعدي با موفقيت بوسيله فرآيند الکتروريسي تهيه مي‌شوند. يكي از مدلهاي تركيبي سطوح حاوي نقاط کوانتومي مي‌باشد. نقاط کوانتومي(QDs )

تولید سل های خورشیدی آلی با نانوالیاف

ابزارهاي فتوولتيک آلي(PV) برپايه مخلوط به هم پيوسته پليمر و نانوساختارهاي غير آلي اخيراً به دليل کاهش هزينه مبدلهاي انرژي خورشيدي مورد توجه شديد محققين قرار گرفته است. در سلهاي آلي توده مواد دهنده و گيرنده که بصورت غير هموژن به هم پيوند شده اند جهت فرآهم کردن مساحت سطح خيلي بزرگ مورد استفاده قرار مي‌گيرند تا کارايي بالا جهت جدا کردن شارژ اکسيتون‌هاي توليد شده با نور داشته باشند.

تولید سل های خورشیدی غیر آلی با نانوالیاف

نانوالياف TiO2 حاصل از الكتروريسي را مي‌توان به عنوان الكترود فعال در سلهاي خورشيدي حساس به رنگDSSCs بكار برد. نتايج نشان داده است كه الكتروليتهاي ژل پليمري ويسكوز بطور موثر درون الكترودهاي متشكل از نانوالياف TiO2 نفوذ مي‌كنند و دليل اين امر درجه خلل و فرج بالاي الكترودهاي نانواليافي مي‌باشد. طبق نتايج جريان الكتريكي توليد شده در اثر پديده فتوالكتريك در الكتروليتهاي ژل پليمري بالاي 90 درصد در مقايسه با الكترول

استفاده از نانوالیاف در ساخت سل های خورشیدی

توسعه تکنولوژي هم‌اکنون به سمت بدست آوردن انرژي الکتريکي از منابع تجديد پذير از قبيل خورشيد، باد، جزر و مد و غيره مي‌باشد. فتوولتائيک يکي از اين تکنولوژي‌هاست که نور خورشيد را مستقيماً به انرژي الکتريکي تبديل مي‌کند. يكي از معروف ترين سلها، سل خورشيدي حساس به رنگ (DSSC )مي‌باشد كه از يک الکتروليت و فيلمي از نانوذرات اکسيد فلزي به عنوان الکترود و يک ساندويچ حساس به رنگ بين شيشه هادي استفاده مي‌گردد. در يک DSSC نو